DONES LÍDERS; PER UN FUTUR IGUALITARI EN EL MÓN DE LA COVID-19 PER A DONES I NENES AMB DISCAPACITAT

 • Manifest de CEMUDIS pel Dia Internacional de la Dona de 2021

El 8 de març dones de tot el món protagonitzem el moment de sororitat més emblemàtic de l’any. Com en anys anteriors, aquest 2021, amb motiu del Dia Internacional de la Dona ens sumem a la comunitat internacional i, en concret, a la campanya de NACIONS UNIDES el tema de la qual és l’enorme esforç que fan les dones i les nenes a tot el món per fraguar un futur més igualitari i recuperar-se així de la pandèmia de la COVID-19.

La pandèmia de la COVID-19 ens ha relegat encara més a les dones amb discapacitat, en totes les esferes i els àmbits de la nostra vida, augmentant les desigualtats i els riscos, especialment en el que fa referència a situacions de violència, accés a l’atenció sanitària, a l’educació, a l’ocupació i a la participació social… Les nostres vides segueixen marcades per les desigualtats, per procesos d’invisibilització derivats de la discriminació interseccional.

Segons dades recollides en un estudi de COCEMFE (Confederació Estatal de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica) sobre l’impacte de la COVID-19 en persones amb discapacitat, el 31% de les dones amb discapacitat han vist que la seva responsabilitat en relació a les cures ha augmentat, el 36% afirma que l’economia familiar ha pitjorat considerablement degut a la disminució dels seus ingressos i un 24% manifesta tenir més dificultats per accedir al mercat laboral. A més, l’11% de les dones ha esmentat també a que les interrupcions en l’atenció presencial dels serveis públics units a la bretxa digital han dificultat l’accés a recursos i suports necessaris per minimitzar l’impacte negatiu d’aquesta situación.

CEMUDIS té com a objectiu la plena participació de les dones i de les nenes amb discapacitat en tots els àmbits de la vida, pel dret a decidir sobre nosaltres mateixes, tenir l’autonomia de decisió sobre la nostra vida i poder tenir accés i exercici real de tots els drets.

Avui volem recordar a tots els governs (estatal, autonòmic i local) que és necessari avançar cap a una societat més justa, participativa i igualitària per totes les persones especialment per les dones i les nenes amb discapacitat. Aconseguir la igualtat entre gèneres, així com l’empoderament de nenes i dones amb discapacitat ha de ser trnsversal tal i com recull en el seu ODS número 5 l’Agenda 2030 i atenent al seu lema que per Transformar el món és imprescindible i necessari comptar amb tothom i no deixar ningú enrere.

Desde CEMUDIS EXIGIM a les institucions i als poders de l’Estat que ens representen, que treballin activament i de manera immediata per:

 • Vacunar les dones amb discapacitat donant prioritat a les dones amb discapacitat física i orgànica de major risc. A més, als seus grups de convivència i/o assistents personals sense oblidar les persones que tenen cura de l’entorn familiar de persones depenents en la seva gran majoria dones.
 • Implantar una coordinacio sociosanitària real i efectiva per donar una resposta ajustada a les necessitats de les nenes i de les dones amb discapacitat.
 • Promoure un desenvolupament rural inclusiu que impedeixi que les nenes i les dones amb discapacitat hagin de fugir dels seus llocs d’origen.
 • Garantir l’accés a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació per part de les nenes i les dones amb discapacitat.
 • Garantir que les mesures del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere s’adeqüin a les necessitats i demandes de nenes i dones amb discapacitat, amb la dotació pressupostària necessària.
 • Dissenyar mesures encaminades a garantir l’accés al mercat laboral de les dones amb discapacitat.
 • Actualitzar el barem de discapacitat per no tancar la porta dels drets a les nenes i dones amb discapacitat que certament ho necessiten per avançar cap a la igualtat d’oportunitats.
 • Que es reguli l’equiparació de la incapacitat laboral i la discapacitat, la taxa d’atur de les dones amb discapacitat és molt més alta que la dels homes amb discapacitat, i aquesta mesura milloraria la situació.
 • Promoure que tots els nuclis de població siguin inclusius, segurs, accessibles, resilients i sostenibles des d’una perspectiva de gènere.
 • Modificar la Llei de la propietat horitzontal perquè l’accessibilitat sigui obligatòria i que no hi hagi cap nena ni dona amb discapacitat empresonada en la seva propia llar, el nivell de pobresa de les dones amb discapacitat és molt alt.
 • Legislar la figura de l’assistència personal fonamental per desenvolupar l’autonomia personal de les dones amb discapacitat i a més, en els casos que són víctimes de violència tal i com recull el Pacte d’Estat.
 • Adoptar totes les mesures apropiades, especialment en el sector de l’educació, per modificar les pautes socials i culturals de comportament, així com eliminar els prejudicis i les pràctiques habituals o d’altra índole basades en la idea de la inferioritat o la superioritat d’un dels sexes, en l’atribució de papers estereotipats, i erradicar la concepció infantil i asexuada de les dones amb discapacitat.
 • Promoure la investigació, recollir dades i compilar estadístiques, especialment en el que respecte a les diferents formes de violència contra les dones i les nenes amb discapacitat, així com fomentar la desagregació de dades que serveixin per ananlitzar l’eficàcia de les mesures que s’estan aplicant per impedir-la i reparar els seus efectes.
 • Reconèixer l’important paper que duen a terme les entitats socials que promouen el canvi social, donant-les suport i dotant-les de recursos perquè puguin continuar la seva labor de denúncia, sensibilització i protecció de les nenes i dones amb discapacitat.
 • Convertir el nostre país en un exemple de respecte i de compliment de l’article 6 referent a les nenes i les dones amb discapacitat de la CONVENCIÓ SOBRE ELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT.

Per tot això, avui, des de la Confederació Estatal de Dones amb Discapacitat CEMUDIS, en nom i representació de totes les organitzacions que treballen activament en la defensa i la protección dels drets de les dones i nenes amb discapacitat i, especialment, en nom i representació de COCEMFE BARCELONA, reivindiquem el nostre paper de servir com a plataforma de visibilització, reivindicació i acció en defensa dels drets de les dones i nenes amb discapacitat promovent la denúncia de qualsevol forma de violència exercida cap a les dones amb discapacitat, amb l’objectiu d’erradicar qualsevol forma de discriminació cap a nosaltres, per evitar la privació de drets que, avui dia, ens segueixen invisibilitzant i silenciant davant la resta de la societat.

Per tot això:

 • Empoderament
 • Igualtat  i
 • Sororitat

 

Barcelona, 8  de març de 2021