Missió, visió i valors

La Federació d’entitats de persones amb discapacitat física i orgànica Francesc Layret, COCEMFE Barcelona (en endavant COCEMFE Barcelona) va ser constituïda el 20 de juny de 1990 a Barcelona, i està inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 164 de la secció 2ª del Registre de Barcelona

 

COCEMFE Barcelona és una organització privada, sense ànim de lucre, dedicada a promoure tota mena d’estratègies i accions a favor de la defensa i millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física i orgànica, constituïda per la unió voluntària d’associacions integrades, en la seva totalitat o majoritàriament, per persones amb discapacitat física i orgànica  i d’altres entitats d’iniciativa social que treballin en pro dels drets d’aquest col·lectiu.

 

COCEMFE Barcelona té personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus membres i, en conseqüència, les seves activitats es regularan d’acord amb aquests estatuts i per les normes que estableixi l’Assemblea General, així com per la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació; la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya; i les altres disposicions vigents aplicables.

 

Missió

La missió de COCEMFE Barcelona és vetllar per la defensa i l’exercici ple dels drets i la promoció de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física i orgànica i de les seves famílies, en l’àmbit territorial de la província de Barcelona.

Aquesta missió es durà a terme, principalment, per mitjà de l’actuació de les entitats federades.

 

Visió 

La visió de COCEMFE Barcelona és esdevenir un referent en la defensa dels drets de les persones amb discapacitat inherents a la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb discapacitat.

 

Valors

En quan els valors COCEMFE Barcelona es regirà sempre, en la seva actuació, pels principis de solidaritat entre els membres, cohesió interna, transparència, eficiència, eficàcia, qualitat de gestió, compromís d’incidir en l’entorn i participació democràtica. Potenciarà la proximitat amb les entitats federades i el treball conjunt.