Què és la discapacitat orgànica?

La discapacitat orgànica prové d'una pèrdua en la funcionalitat en un o diversos sistemes corporals (òrgans o fallades sistèmiques) produïda pel desenvolupament de condicions de salut cròniques. Aquesta realitat presenta afectacions que en la majoria dels casos no són perceptibles de manera directa, ni estan associades a la imatge més identificada i estereotipada de la discapacitat.

Les persones amb discapacitat orgànica han d'afrontar el seu dia a dia amb símptomes i manifestacions com el dolor o la fatiga, de vegades de manera aguda o progressiva. Així com, rebre els tractaments necessaris, afrontar els efectes secundaris i assistir a consultes mèdiques constants.  Alhora han de procurar compatibilitzar tot això amb la seva vida diària, la feina, el seu entorn i els projectes vitals, entre d’altres. La manca de reconeixement d’aquest tipus de discapacitat comporta dificultats socioeconòmiques i psicofísiques que fan que a les persones a les quals afecta no tinguin cobertes les seves necessitats.

Les limitacions, restriccions i les barreres socials que originen aquesta discapacitat resulten reiteradament minimitzades i invisibilitzades. Això genera problemes en la cobertura de les necessitats de suport, dificultats en accedir o mantenir la feina i tenir accés a les mesures de protecció reconegudes per les administracions. En definitiva, per desenvolupar una vida plena, en igualtat de condicions i sota el principi de l'autonomia personal, cal un reconeixement efectiu i real del marc normatiu vigent i els tractats de drets internacionals per a les persones amb discapacitat.

Estudi sobre la discapacitat orgànica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portada: Llibre blanc de la discapacitat orgànica: Estudi sobre la situació de les persones amb discapacitat orgànica

Recentment, COCEMFE ha realitzat un estudi sobre la situació de les persones amb discapacitat orgànica arreu del país. L’objectiu d’aquesta recerca és tenir evidència científica de la situació actual i de les necessitats de les persones amb discapacitat orgànica (DO). La investigació té presents diferents àrees que afecten la qualitat de vida de les persones amb aquest tipus de discapacitat i aborda la qüestió des d’una mirada multidisciplinària.

Es tracta d’una eina de treball, difusió i reivindicació que s’ha elaborat de forma conjunta entre COCEMFE i les persones amb discapacitat orgànica que han estat el centre de la investigació. Un procés participatiu que s’ha materialitzat en la feina del Subgrup de treball de Llibre blanc de COCEMFE i del Grup de treball Cronicitat, pacients i coordinació sociosanitària.

La investigació, per tant, identifica les principals necessitats i demandes de les persones amb discapacitat orgànica per tal d’aportar un marc conceptual sense precedents que ajudarà a promoure més investigació i més consciència perquè des de les institucions públiques es faci un abordatge compromès per garantir els drets de totes les persones amb discapacitat.

DESCARREGAR PDF: COCEMFE (2022). Llibre blanc de la discapacitat orgànica: Estudi sobre la situació de les persones amb discapacitat orgànica

 

Símbol de la discapacitat orgànica

El símbol de la discapacitat orgànica es va crear des de COCEMFE conjuntament amb el moviment associatiu. L’any 2019 van voler crear un distintiu per donar visibilitat i socialitzar la discapacitat orgànica. A més, a través del símbol volem instar als poders públics i a la població a promoure la inclusió i l’empoderament de les persones amb aquest tipus de discapacitat, promovent el coneixement i l’exercici dels drets fonamentals.

El Símbol Internacional de la Discapacitat Orgànica (DisOrganic) és una obra de Domini Públic que pot ser utilitzat lliurement persona física o jurídica que es refereixi a aquest tipus de discapacitat en tota mena de publicacions, materials i suports.