COCEMFE Barcelona s'adhereix al manifest de CEMUDIS amb motiu del 25N

Manifiesto de CEMUDIS por el 25 de noviembre

Dia Internacional de l'Eliminació  de la Violència contra la Dona

Com cada any, el 25 de novembre ens reunim per alçar la veu contra la violència masclista. Ho fem perquè lluny d'avançar cap a un món més just, diàriament milers de dones continuen havent de fer front a situacions de violència en totes les seves modalitats.

Segons dades de l'ONU entre 1,5 i 3 milions de dones i nenes són assassinades cada any en contextos de violència de gènere, convertint-se així en una de les violacions als drets humans més estesa i devastadora. S'estima que el 35% de les dones de tot el món ha viscut situacions de violència física i/o sexual en algun moment de la seva vida.

A Espanya, l'any 2022 van ser assassinades 38 dones per violència de gènere. Si tenim en compte les xifres registrades des del 2003, any en què van començar a elaborar-se estadístiques oficials, el nombre de dones assassinades per violència de gènere és de 1.171. Per totes elles, cada 25 de novembre ens reunim i reivindiquem: Prou ja de violència masclista!

Sovint es repeteix el fals mite que les dones amb discapacitat no corren risc de viure violència sexual; això és pel fet que socialment se les ha vist com a dones passives i infantilitzades. No obstant això, ateses les dades recollides en l'Informe final de CEMUDIS, centrat en l'estudi per a la prevenció i identificació de la violència cap a les dones i nenes amb discapacitat des de l'àmbit sanitari, les dones amb discapacitat viuen un 3% més de violència sexual que la resta de les dones (6,3% enfront del 3,3%).

Les dones i nenes amb discapacitat constantment viuen situacions de violència que afecten els diferents entorns en els quals creixen: familiars, institucionals, educatius i laborals. En els últims temps, amb l'auge de l'ús quotidià de les noves tecnologies de la comunicació, el sexisme també es fa present en aquesta nova esfera i es manifesta a través de la violència digital. Aquesta modalitat de violència no està  reconeguda de manera uniforme en tot el territori nacional, actualment només Galícia i Catalunya la contemplen dins de les seves lleis específiques.

Per això, hem de garantir que, en l'era digital, les dones i nenes amb discapacitat puguin sentir-se segures de navegar per internet, sense estar exposades a conductes violentes o maltractaments, com ara: enviament d'amenaces o falses acusacions (Ciberassetjament); xantatge amb fotos o vídeos d'una persona nua o mantenint relacions sexuals (Sextorsion); captació de persones per a l'explotació sexual en línia; enviament sense consentiment d'imatges o vídeos d'índole sexual (Sexting), entre altres.

És indispensable que des dels poders públics es prengui consciència de la gravetat d'aquestes noves modalitats de violència que augmenten cada dia. Són necessàries campanyes de sensibilització sobre aquest tema, per a garantir una ocupació segura de les noves tecnologies.

Malgrat els avenços, són molts els reptes per a bandejar el masclisme dels diferents àmbits de la vida. Sense cap mena de dubte, la base d'aquest canvi ha de venir de la mà d'una educació en igualtat i diversitat que proporcioni eines per a prevenir i actuar davant de qualsevol forma de discriminació o violència.

En l'àmbit educatiu, encara perduren elements que reprodueixen i perpetuen el sexisme. Per això, és necessària una proposta metodològica d'educació en igualtat que garanteixi les mateixes oportunitats atesa l'enorme diversitat que té la nostra societat.

Al mateix temps, ja que la violència de gènere és un delicte és fonamental garantir l'accés a la justícia de les dones i nenes amb discapacitat, i per a això, és necessari proporcionar-los els recursos jurídics adequats, així com erradicar els estereotips nocius, la discriminació, la falta d'ajustos raonables i processals, que puguin donar lloc al fet que es dubti de la credibilitat de les dones, es desestimin les seves acusacions o quedin impunes les actuacions violentes.

Per tot l'anterior, des de la Confederació Estatal de Dones amb Discapacitat reclamem les següents mesures urgents per a avançar cap a l'erradicació efectiva de qualsevol mena de violència contra les dones:

 

 • Que es realitzin campanyes de conscienciació dirigides a tota la població, orientades a erradicar els estereotips de gènere i les creences que sustenten les violències sexuals.
 • Que es garanteixi l'accés a la informació i recursos disponibles en matèria de prevenció de violència cap a les dones, utilitzant un llenguatge accessible i eliminant qualsevol barrera.
 • Que es creïn espais segurs amb perspectiva de gènere, centres i serveis d'atenció basats en l'accessibilitat universal.
 • Que es reforci la formació a professionals dels diferents àmbits, perquè puguin oferir serveis amb una adequada qualitat professional i, al seu torn, es pugui garantir la prevenció i detecció de situacions de violència cap a dones i nenes amb discapacitat.
 • Que es garanteixin els suports necessaris de tota mena a les dones i nenes amb discapacitat, per a impedir qualsevol tipus de violència, i protegir-les de manera adequada.Que es promoguin els recursos que siguin necessaris per a garantir un espai digital segur en el qual les dones i nenes amb discapacitat puguin navegar sense estar exposades a conductes violentes o maltractaments.
 • Que es reconegui la violència digital de manera uniforme en tot el territori nacional com una mena de violència cap a les dones.
 • Que es promogui un sistema educatiu basat en la coeducació que consolidi la igualtat d'oportunitats, la corresponsabilitat i la inclusió social de totes les dones.
 • Que s'incloguin indicadors en tots els estudis i estadístiques que es posin en marxa que permetin donar a conèixer la situació de les dones i nenes amb discapacitat que fan front a situacions de violència en totes les seves modalitats.
 • Que es garanteixi durant tot el procés, l'accés a la justícia a les dones i nenes que han  viscut situacions de violència masclista.
 • Que puguem informar i formar a les dones i nenes amb discapacitat sobre els seus drets bàsics i els recursos disponibles de què poden disposar, per a empoderar-les de cara a prevenir possibles situacions de violència i, si es dóna el cas, poder-hi fer front de la millor manera possible.

Pots llegir el manifest aquí

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Como cada año, el 25 de noviembre nos encuentra reunidas para alzar la voz contra la violencia machista. Lo hacemos porque lejos de avanzar hacia un mundo más justo, diariamente miles de mujeres siguen enfrentándose a situaciones de violencia en todas sus modalidades.

Según datos de la ONU entre 1,5 y 3 millones de mujeres y niñas son asesinadas cada año en contextos de violencia de género, convirtiéndose así en una de las violaciones a los derechos humanos más extendida y devastadora. A su vez, se estima que el 35% de las mujeres de todo el mundo ha vivido situaciones de violencia física y/o sexual en algún momento de su vida.

En España, en el año 2022 fueron asesinadas 38 mujeres por violencia de género. Si tenemos en cuenta las cifras registradas desde el 2003, año en el que comenzaron a elaborarse estadísticas oficiales, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 1.171 mujeres. Por todas ellas es que nos reunimos cada 25 de noviembre a gritar: ¡Basta de violencia machista!

Muchas veces se repite el falso mito de que las mujeres con discapacidad no corren riesgo de vivir violencia sexual; esto es debido a que socialmente se las ha visto como mujeres pasivas e infantilizadas. No obstante, atendiendo a los datos recogidos en el Informe final de CEMUDIS, centrado en el estudio para la prevención e identificación de violencia hacia las mujeres y niñas con discapacidad desde el ámbito sanitario, las mujeres con discapacidad viven un 3% más de violencia sexual que el resto de las mujeres (6,3% frente al 3,3%).

Las mujeres y niñas con discapacidad constantemente viven situaciones de violencia que afectan a los distintos entornos en los que se desenvuelven; familiares, institucionales, educativos y laborales. En los últimos tiempos, con el auge del uso cotidiano de las nuevas tecnologías de la comunicación, el sexismo también se hace presente en esta nueva esfera y se manifiesta a través de la violencia digital. Esta modalidad de violencia no se encuentra reconocida de manera uniforme en todo el territorio nacional, actualmente sólo Galicia y Cataluña la contienen dentro de sus leyes específicas.

Debemos garantizar que, en la era digital, las mujeres y niñas con discapacidad puedan sentirse seguras de navegar por internet, sin estar expuestas a conductas violentas o maltratos, tales como: envío de amenazas o falsas acusaciones (Ciberacoso); chantaje con fotos o vídeos de una persona desnuda o manteniendo relaciones sexuales (Sextorsion); captación de personas para la explotación sexual online; envío sin consentimiento de imágenes o vídeos de índole sexual (Sexting), entre otras.

Es indispensable que desde los poderes públicos se tome conciencia de la gravedad de estas nuevas modalidades de violencia que aumentan cada día. Son necesarias campañas de sensibilización al respecto, para garantizar un empleo seguro de las nuevas tecnologías.

A pesar de los avances, son muchos los retos para desterrar el machismo de los diferentes ámbitos de la vida. Sin dudas, la base de ese cambio debe venir de la mano de una educación en igualdad y diversidad que proporcione herramientas para prevenir y actuar ante cualquier forma de discriminación o violencia.

En el ámbito educativo todavía perduran elementos que reproducen y perpetúan el sexismo y las diferencias entre las futuras personas que formarán nuestra sociedad. Por ello, es necesaria una propuesta metodológica de educación en igualdad que garantice las mismas oportunidades atendiendo a la enorme diversidad que tiene nuestra sociedad.

Al mismo tiempo, puesto que la violencia de género es un delito es fundamental garantizar el acceso a la justicia de las mujeres y niñas con discapacidad, y para ello es necesario proporcionarles los recursos jurídicos adecuados, así como erradicar los estereotipos nocivos, la discriminación, la falta de ajustes razonables y procesales, que puedan dar lugar a que se dude de la credibilidad de las mujeres, se desestimen sus acusaciones o queden impunes las actuaciones violentas.

Por todo lo anterior, desde la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad reclamamos las siguientes medidas urgentes para avanzar hacia la erradicación efectiva de cualquier tipo de violencia contra las mujeres:

 • Que se realicen campañas de concienciación dirigidas a toda la población, orientadas a erradicar los estereotipos de género y las creencias que sustentan las violencias sexuales.
 • Que se garantice el acceso a la información y recursos disponibles en materia de prevención de violencia hacia las mujeres, utilizando un lenguaje accesible y eliminando cualquier barrera.
 • Que se creen espacios seguros con perspectiva de género, centros y servicios de atención basados en la accesibilidad universal.
 • Que se refuerce la formación a profesionales de los distintos ámbitos, para que puedan ofrecer servicios con una adecuada calidad profesional y, a su vez, se pueda garantizar la prevención y detección de situaciones de violencia hacia mujeres y niñas con discapacidad.
 • Que se garanticen los apoyos necesarios de todo tipo a las mujeres y niñas con discapacidad, para impedir cualquier tipo de violencia, y protegerlas de forma adecuada.
 • Que se promuevan los recursos que sean necesarios para garantizar un espacio digital seguro en el que las mujeres y niñas con discapacidad puedan navegar sin estar expuestas a conductas violentas o maltratos.
 • Que se reconozca a la violencia digital de manera uniforme en todo el territorio nacional como un tipo de violencia hacia las mujeres.
 • Que se promueva un sistema educativo basado en la coeducación que consolide la igualdad de oportunidades, la corresponsabilidad y la inclusión social de todas las mujeres.
 • Que se incluyan indicadores en todos los estudios y estadísticas que se pongan en marcha que permitan dar a conocer la situación de las mujeres y niñas con discapacidad que se enfrentan a situaciones de violencia en todas sus modalidades.
 • Que se garantice durante todo el proceso, el acceso a la justicia a las mujeres y niñas que vivieron situaciones de violencia machista.
 • Que podamos informar y formar a las mujeres y niñas con discapacidad sobre sus derechos básicos y los recursos disponibles de que puedan disponer para empoderarlas de cara a prevenir posibles situaciones de violencia y también para poder enfrentarlas.

 

#VivasyLibres

¡Basta ya de violencia machista!